Marathi Bible quotes

Marathi Bible quotes-Inspirational Marathi verses,Marathi Inspirational Verses for Your Spiritual Journey,Explore a collection of profound Bible quotes in Marathi,Find wisdom, guidance, and strength for your spiritual path through Marathi Bible quotes.
Marathi Bible Quotes Matthew 6:10

Marathi Bible Quotes Matthew 6:10 मराठी बायबल कोट्स मत्तय 6:10 Marathi Bible Quotes Matthew 6:10 Mobile Wallpapers मराठी बायबल कोट्स मत्तय 6:10 मोबाइल वॉलपेपर तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे होवो.

Marathi Bible Quotes Matthew 6:11

Marathi Bible Quotes Matthew 6:11 मराठी बायबल कोट्स मत्तय 6:11 Marathi Bible Quotes Matthew 6:11 Mobile Wallpapers मराठी बायबल कोट्स मत्तय 6:11 मोबाइल वॉलपेपर आमची रोजची भाकर आज आम्हांला दे.

Marathi Bible Quotes Matthew 6:13

Marathi Bible Quotes Matthew 6:13 मराठी बायबल कोट्स मत्तय 6:13 Marathi Bible Quotes Matthew 6:13 Mobile Wallpapers मराठी बायबल कोट्स मत्तय 6:13 मोबाइल वॉलपेपर आम्हांला परीक्षेत आणू नकोस तर आम्हांला त्या दुष्टापासून सोडीव.’

Marathi Bible Quotes Matthew 6:21

Marathi Bible Quotes Matthew 6:21 मराठी बायबल कोट्स मत्तय 6:21 Marathi Bible Quotes Matthew 6:21 Mobile Wallpapers मराठी बायबल कोट्स मत्तय 6:21 मोबाइल वॉलपेपर जेथे तुमचे धन आहे तेथे तुमचे मनही लागेल.

Marathi Bible Quotes Matthew 6:33

Marathi Bible Quotes Matthew 6:33 मराठी बायबल कोट्स मत्तय 6:33 Marathi Bible Quotes Matthew 6:33 Mobile Wallpapers मराठी बायबल कोट्स मत्तय 6:33 मोबाइल वॉलपेपर तर पहिल्यांदा तुम्ही देवाचे राज्य व त्याचे नीतिमत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न करा म्हणजे

1 2
Ads
Latest Updates
BENGALI BIBLE QUOTES LUKE 6:38
08-Dec, 18:34 2 019
MARATHI BIBLE QUOTES LUKE 1:37
08-Dec, 18:22 2 232
ORIYA BIBLE QUOTES LUKE 1:37
08-Dec, 18:20 1 729
JAPANESE BIBLE QUOTES LUKE 1:37
08-Dec, 14:24 1 085
CHINESS BIBLE QUOTES LUKE 1:37
08-Dec, 13:46 1 080
Latest
SPREADJESUS
Jesus The Savior HD wallpapers
08-Nov, 12:05 186 122
Spelling Meaning of Christmas
30-Nov, 14:28 80 395
Prayer On A Wedding Anniversary
01-Oct, 18:51 77 742
Prayer For Parents
01-Oct, 18:51 69 578